Informacije: +381 (0)13 2310 780

Postupak prijema lica u Dom

U Dom se primaju slepa i slabovida lica sa kompletnom dokumentacijom uputnog centra za socijalni rad na opštini prebivališta potencijalnog korisnika. Zahtev za smeštaj u Dom podnosi se nadležnom, opštinskom centru za socijalni rad, gde zainteresovani dobija informaciju o potrebnoj dokumentaciji.


Dokumentacija koja je neophodna u postupku za prijem lica u Dom:


  • popunjen Zahtev za smeštaj (dva primerka)
  • uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (dve fotokopije) ili fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka)
  • uverenje o zdravstvenom stanju od lekara opšte prakse, nalaz oftamologa i nalaz neuropsihijatra o orijentisanosti osobe i sposobnosti da izrazi svoju volju (original i fotokopija), kao i nalazi lekara različitih specijalnosti ukoliko su lečeni od neke hronične bolesti.
  • dokazi o imovini i prihodima koji utiču na troškove smeštaja: ček od penzije za prethodni mesec (tri fotokopije) ili uverenje od PIO fonda da lice koje se smešta nije korisnik penzije
  • fotokopija lične karte (obe strane) i zdravstvene knjižice (po dva primerka)
  • uverenje o imovnskom stanju – poresko uverenje, dokaz o vlasništvu nad nepokretnostima, ili ugovor o doživotnom izdržavanju (ako je sklopljen), ugovor o poklonu ili drugi dokazi koji su od uticaja na troškove smeštaja
  • fotokopija lične karte i potvrda o prihodima za poslednji kvartal za srodnike koji učestvuju u troškovima smeštaja i njihova izjava – saglasnost da se prihodi direktno usmere na pokrivanje troškova smeštaja
  • izjava volje osobe koje se smešta da želi smeštaj, a ako je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja


Izrada i održavanje internet sajtova: ARTerEgo.rs